• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

کاربر عزیز،
با ارسال متن یا تصویر به ما از طریق تلگرام یا سایت ان را با نام خودتان میگذاریم

جمعه

و جمعه
تمام روزهایی است که به جایِ دستانت دستم بندِ پاک کردنِ اشکهایم میشود

و بغض به جایِ تو از کنارم جُم نمیخورد ...

چشمات

شما که او را ندیده اید

چشم هایش

چشم هایش

چشم هایش

باور کنید من هم سیر ندیدمش 

چشم هایش نگذاشتند ...

تو

بالاخره یک روز 

از "خواستنت" دست خواهم کشید ،

درست همان روزی 

که باید

"داشتنت" را آغاز کنم !

تو

مرگ مغزی زمانی اتفاق میفته

ڪه تمام وقتت رو با فڪر ڪردن ،

به یڪ نفر میگذرونی ...

هیچوقت

هیچ وَقت به كسى قول دیدن ندین

چون تو دلش حساب باز میكنه

اگه زیر قولت بزنى ...

اون دیگه قلبش آروم نمیگیرع !!